Organism de Inspectie

Organism de inspecție


ORGANISMUL DE INSPECȚIE DIN CADRUL ÎS ”VAMSERVINFORM”

           Acreditat de către Centrul Național de Acreditare din R. Moldova MOLDAC, Certificatul nr. OI - 003 (a se vedea certificatul de acreditare) și desemnat de către Ministerul Economiei, Certificat de desemnare nr. SNM MD 020/020:2016 (a se vedea certificatul de desemnare), în continuare - OI este o entitate creată la data de 19 octombrie 2015 pe baza direcției evidență marfară, al ÎS ”VAMSERVINFORM” cu scopul respectării prevederilor Legii metrologiei și pentru îmbunătățirea calității măsurărilor efectuate la controlul administrativ al transporturilor rutiere pe drumurile publice din Republica Moldova, la operaţiunile cu mărfurile şi vehiculele supuse vămuirii.

 OI – efectuează măsurările oficiale la punctele de trecere a frontierei de stat și la terminalele Serviciului Vamal al Republicii Moldova (a se vedea localizarea posturilor de măsurare) privind următorii parametri tehnici ale unităților de transport:

  • sarcinile pe axe(osii);
  • masa totală;
  • lățimea de gabarit;
  • înălțimea de gabarit;
  • lungimea de gabarit.

 Rezultatele măsurărilor efectuate de OI, care urmează a fi eliberate agenților economici, se întocmesc prin bonuri de cântărire și/sau certificate de măsurare. Aceste documente reprezintă o dovadă veridică la calcularea taxelor pentru supraîncărcarea și/sau depășirea dimensiunilor de gabarit ale vehiculelor și se depun la Serviciul Vamal al Republicii Moldova, care prin Legea Drumurilor, Codul Fiscal, Titlu IX și Codul Vamal este abilitat pentru organizarea la punctele de trecere a frontierei de stat a controlului transporturilor rutiere cu greutăți și/sau gabarite ce depășesc limitele admise în cadrul operațiunilor vamale. Prin legislația în vigoare, reglementările vamale și prezentul mesaj transportatorii și reprezentanții lor sunt informați despre acest fapt.

 Măsurările se efectuează conform metodelor standardizate de către personalul competent al OI, utilizând mijloace de măsurare adecvate și legalizate în modul stabilit.

În cadrul OI activează 47 specialiști autorizați pentru efectuarea măsurărilor din domeniul declarat.

OI - are la dispoziție 14 echipamente și dispozitive pentru măsurarea condițiilor de mediu, care permit de a efectua măsurări corecte și exacte.

Posturile de măsurare sunt dotate cu următoarele mijloace de măsurare legale, utilizate pentru determinarea sarcinilor pe axe(osii), masei totale și dimensiunilor de gabarit ale vehiculelor:

  • aparate de cântărit (balanțe electrono-tenzometrice pentru cântărirea vehiculelor rutiere în mișcare) tip: BDA-15D1.4S (nr. în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare: I-775:2011), (a se vedea certificatul de aprobare de model);

  • aparate de cântărit cu funcționare neautomată (basculă pod electronică pentru vehiculele rutiere) tip: BSA-30/60D1.4T-1 (nr. în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare: RSMM 0220:2005), (a se vedea certificatul de aprobare de model);

  • ruletă metalică de măsurare - 30 m;

  • miră topografică - 5m;

  • riglă șablon pentru verificare distanțelor între axe.

 Toate mijloacele de măsurare sunt verificate metrologic sau etalonate. Buletinele de verificare metrologică și certificatele de etalonare sunt afișate pe panourile informative la fiecare post de măsurare.

OI - garantează obiectivitatea și exactitatea rezultatelor obținute. Pentru asigurarea păstrării și integrității acestor date a fost implementat și se menține un sistem informațional ce este legat cu programa FRONTIERA”.

OI - asigură confidențialitatea tuturor informaţii primite în cadrul efectuării măsurărilor de la Serviciul Vamal al Republicii Moldova și de la reprezentanții transportatorilor (conducătorii vehiculelor) – clienți ai OI, cu excepția informațiilor pe care clienții le fac disponibile public, sau în cazul unei decizii comune cu clientul.

 Respectând cerințele standardului de referință SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 ”Criterii generale pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii” OI a creat, implementează și îmbunătățește continuu Sistemul de Management al Calității.

Conducerea ÎS ”VAMSERVINFORM” a definit şi a documentat politica şi obiectivele sale referitor la calitatea măsurărilor din domeniul declarat şi asigură prin declaraţia sa, că această politică este înţeleasă, implementată şi menţinută la toate nivelurile OI (se vedea Politica referitoare la calitate).

 Organismul de Inspecție din cadrul ÎS ”VAMSERVINFORM” este unic în Republica Moldova, care a confirmat competența sa și este desemnat în sistemul Național de Metrologie pentru efectuarea măsurărilor în domeniul declarat.